Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
W niedzielę 2 września podczas Mszy św. o godzinie 12.00 został liturgicznie wprowadzony na proboszcza naszej parafii ksiądz prałat Marcin Aleksy. Nowego proboszcza wprowadził ks. prałat Józef Oleszko, wicedziekan dekanatu Bielsko-Biała I.

Dekretem Księdza Biskupa Ordynariusza, nowy proboszcz, ks. Marcin Aleksy, z dniem 8 września został mianowany dziekanem dekanatu Bielsko-Biała I.


Obrzęd wprowadzania nowo mianowanego proboszcza w posługiwanie we wspólnocie parafialnej
Liturgiczne wprowadzenie proboszcza do pracy pośród wspólnoty parafialnej winno koncentrować się wokół Eucharystii.
Nowo mianowany proboszcz winien tę Eucharystię, na którą zbiera się licznie wspólnota parafialna, koncelebrować przede wszystkim z dziekanem, który w imieniu biskupa wprowadza go do nowej parafii z innymi kapłanami, którzy przybyli na tę liturgiczną uroczystość. Tak sprawowana Msza św. pozwala lepiej zrozumieć, iż szczególnie w koncelebrowanej Eucharystii „wyraża się odpowiednio jedność kapłaństwa i ofiary oraz całego ludu Bożego”. Dla podkreślenia, że to właśnie nowy proboszcz jest przełożonym, pasterzem danej wspólnoty, on powinien przewodniczyć liturgii Mszy św.
Słusznym jest, aby wprowadzenie proboszcza poprzedzało bezpośrednio liturgię Mszy św., tworząc w ten sposób zwarty, całościowy układ obrzędu liturgicznego. To sprawi także, iż sprawowanie Eucharystii nie zostanie „przeciążone” dodatkowymi elementami, z wyjątkiem tych, które stanowią Jej istotę.
Nowego proboszcza wprowadza się procesjonalnie do kościoła. Wejście przez główne drzwi kościoła; ukłon lub przyklęknięcie przed ołtarzem (bez jego ucałowania); wszyscy zajmują swoje miejsca; proboszcz pozostaje przed ołtarzem stojąc.
Dziekan z odpowiedniego miejsca w prezbiterium (ale nie z ambony i nie z miejsca przewodniczenia proboszcza) rozpoczyna znakiem krzyża obrzęd liturgicznego objęcia przez proboszcza parafii. Odczytuje dokument nominacyjny i przedstawia nowego duszpasterza parafianom; swoje przemówienie może zakończyć tymi lub podobnymi słowami:

Nasz biskup ordynariusz Roman Pindel mianował cię proboszczem parafii Najwiętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Pozdrawiam cię w imieniu wszystkich kapłanów i wiernych dekanatu, a w szczególności tej wspólnoty parafialnej, która została ci powierzona. Weźmij na siebie obowiązki proboszcza w tej parafii i prowadź dalej posługiwanie swoich poprzedników jako nauczyciel, kapłan i pasterz wszystkich wiernych powierzonych twojej pasterskiej trosce.

Odpowiedź proboszcza:
Ufając Bożej pomocy i wsparciu całej parafii, będę się troszczył, aby służyć tej wspólnocie parafialnej ku czci Bożej i dla zbawienia ludzi.

Przekazanie kluczy świątyni przez dziekana lub dotychczasowego zarządcę kościoła:

Pan niech błogosławi twoje wejście do świątyni tej wspólnoty parafialnej. Przekazuję ci klucze kościoła i wszystkich innych budynków tej parafii. Proszę, otwieraj tę świątynię wszystkim, którzy szukają Boga. Niech stanie się ona centrum życia parafialnego. Kieruj i zarządzaj tą parafią, tak jak zostało ci to polecone - jako niezmordowany pracownik w winnicy Pańskiej.

W tym momencie następuje krótkie słowo pozdrowienia ze strony przedstawicieli wspólnoty parafialnej.

Następnie dziekan zwraca się do wspólnoty parafialnej tymi lub podobnymi słowami:
Drodzy, bracia i siostry! Zebraliście się dzisiaj w waszej świątyni, aby pozdrowić
i przywitać w parafii waszego nowego proboszcza. Wasza tu obecność jest wymownym znakiem gotowości współpracy z nowym proboszczem w służbie budowania Bożego Królestwa w waszej parafii. Współpraca pomiędzy proboszczem a wspólnotą parafialną może być owocną tylko wtedy, gdy jest natchniona i kierowana przez Ducha Świętego. Wzywajmy zatem teraz - wspólnie - Jego pomocy.
Śpiew: Przybądź Duchu Stworzycielu


I. PROBOSZCZ NAUCZYCIELEM WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
Dziekan i proboszcz stoją wokół ambony; przemawia dziekan w tych lub podobnych słowach:

Biskup ustanowił cię nauczycielem tej wspólnoty parafialnej. Przedmiotem
i podstawą naszej wiary jest Słowo Boże. Z tej ambony powinieneś je ogłaszać
i wyjaśniać. Zanoś Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym do wszystkich sfer życia parafialnego i do wszystkich ludzi, którzy szukają prawdy. Troszcz się o to, aby wszyscy członkowie tej wspólnoty parafialnej: dzieci, młodzież i dorośli, mogli usłyszeć i przyjąć słowo Boga Żywego. Ogłaszaj Chrystusa jako drogę do życia,
i ukazuj wszystkim wierzącym jak można żyć z wiary i być świadkiem Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego.

Odpowiedź proboszcza:
Módlmy się o siłę, aby móc przyjąć Słowo Boże i dawać o nim świadectwo: Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego! Ty wskazujesz nam drogę do Ojca. Daj nam siłę i odwagę otwierać się na Twoje Słowo, żyć z wiary i wszystkim ludziom dawać świadectwo naszej nadziei.
Wspólnota odpowiada: Amen.


II. PROBOSZCZ KAPŁANEM WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ. OBOWIĄZEK USWIĘCANIA
Dziekan z proboszczem stoją przy ołtarzu; dziekan kieruje te lub podobne słowa do nowego proboszcza:
Tu jest miejsce, na którym ofiara krzyża uobecnia się pod sakramentalnymi znakami i jest rozdzielany Chleb życia. Jesteś, drogi bracie, wyznaczony na kapłana tej wspólnoty. Momentem centralnym i ośrodkiem całej twojej kapłańskiej działalności jest Msza św., pamiątka śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, naszego Zbawiciela. Troszcz się o to, by wspólnota ciągle na nowo gromadziła się wokół tego ołtarza. Młodzi i starzy, biedni i bogaci - winni się tu spotykać we wspólnocie w Panu i łączyć się we wspólnym sprawowaniu liturgii. Niech wszyscy oddają cześć temu ołtarzowi, a przez niego naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, który żyje i króluje w tej wspólnocie i jednoczy wszystkich w Duchu Świętym.

Proboszcz całuje ołtarz, a następnie mówi:
Módlmy się o łaskę, aby ten ołtarz i sprawowana tu Eucharystia stały się centrum życia parafialnego: Panie, Jezu Chryste, Ty powierzyłeś swojemu Kościołowi sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów. Ześlij nam Twojego Ducha Świętego, tak, abyśmy ciągle podążali do tego ołtarza na sprawowanie pamiątki śmierci i Twojego zmartwychwstania. Umocnij nas poprzez przyjmowanie Ciała i Krwi Twojej na wspólnej drodze do Królestwa wiecznego.
Wspólnota odpowiada: Amen.


III. PROBOSZCZ PASTERZEM PARAFII. OBOWIĄZEK PASTERZOWANIA
Dziekan z proboszczem stoją w miejscu przewodniczenia liturgii; dziekan zwraca się tymi lub podobnymi słowami do proboszcza:
Chrystus wezwał cię przez biskupa, abyś przewodził tej wspólnocie parafialnej. Jako sługa Dobrego Pasterza, Jezusa Chrystusa, prowadź tę wspólnotę i w mocy Ducha Świętego, bądź dla wszystkich wiernych pomocnikiem i doradcą na ich drodze życiowej. Twoje posługiwanie jako pasterza tej wspólnoty ma swoje źródło i swój moment centralny w sprawowaniu Mszy św. Rozpocznij zatem sprawowanie swej posługi pasterskiej tą Eucharystią, którą sprawujesz dzisiaj wraz ze wszystkimi tutaj zgromadzonymi.

Teraz proboszcz wzywa wszystkich do czynnego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze. Pomija się akt pokuty, a nowy proboszcz, przewodniczący Eucharystii, śpiewa Chwała na wysokości Bogu i Modlitwę dnia (kolektę).

Formularz Mszy św. sprawowanej przy liturgicznym wprowadzeniu proboszcza w posługiwanie w parafii, bierze się z dnia,  jeśli jest to niedziela, uroczystość lub święto. Jeżeli zaś pozwalają na to przepisy, można wziąć formularz Mszy św. w różnych potrzebach, np. za kapłanów, lub temu podobny.

Po Ewangelii homilię wygłasza nowy proboszcz, nawiązuje w niej do przeczytanych perykop
i przedstawia kilka zasadniczych myśli programu swojego pasterzowania.

Po homilii dziekan odbiera od nowego proboszcza wyznanie wiary, które proboszcz odmawia przed dziekanem i wiernymi sam, nawet wtedy, gdy rubryki przepisują odmówienie Symbolu przez wszystkich wiernych.
Teraz Ks. Proboszcz staje przed Ks. Dziekanem i sam składa wyznanie wiary!

WIERZĘ W JEDNEGO BOGA, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. *
I życia wiecznego w przyszłym świecie Amen.


Charakter tej parafialnej uroczystości, winien znaleźć swe żywe echo w prośbach modlitwy powszechnej, które w tym dniu powinni wypowiadać różni członkowie wspólnoty parafialnej:

PROPOZYCJA MODLITWY POWSZECHNEJ:

K.: Świadomi obecności wśród nas Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza
i ożywieni wiarą w Jego panowanie nad światem, zanieśmy wspólne modlitwy i błagania do naszego Ojca w niebie.

- Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby ofiarnie naśladowali Chrystusa, Dobrego Pasterza, i umacniali braci w wierze;

- Módlmy się za księdza Marcina Aleksego, naszego proboszcza, aby Bóg darzył go zdrowiem i błogosławieństwem w jego kapłańskim, nauczycielskim i pasterskim posługiwaniu;

- Módlmy się za naszą rodzinę parafialną, aby współpracując w miłości i zgodzie ze swym duszpasterzem, wzrastała w zjednoczeniu ze swym Mistrzem
i Nauczycielem, Jezusem Chrystusem;

- Módlmy się za wszystkich ludzi, którym została powierzona władza, aby wykonywali ją w duchu służby i dla dobra powszechnego;

- Módlmy się za narody świata, aby wiara w królowanie Chrystusa, przyniosła prawdziwy pokój i sprawiedliwe rozwiązanie istniejących problemów;

- Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy umocnieni Słowem Bożym
i Ciałem Chrystusa, postępowali zawsze drogą świętości w naszej wspólnej pielgrzymce do domu Ojca;

K.: Wszechmogący Boże, wysłuchaj modlitwy Twego ludu zebranego na uroczystej liturgii i przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, otaczaj nas swoją opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter  

Słowo na dzisiaj

Łk 12, 49-53 | Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie....

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.